Category - مطالب دانشنامه ی تصویری تاریخی

تمام مطالب دانشنامه ی تصویری تاریخی

کارت دانشجویی فرح پهلوی

کارت دانشجویی فرح پهلوی این کارت مربوط به سال 1939 یا همان 1308 گرفته شده است گمان میرود این تاریخ اشتباه باشد در کل چه درست یا چه...